Tác dụng phụ và độc tính của Fucoidan

Tác dụng phụ và độc tính Fucoidan Đánh giá độc tính của fucoidan chiết xuất từ ​​Laminaria japonica ở chuột Wistar . Thực phẩm Chem Toxicol . 2005. Điều tra độc tính của Fucoidan. Trong nghiên cứu này , các cấp và subchronic (6 tháng) độc tính của mức độ khác nhau của fucoidan chiết xuất từ ​​Laminaria japonica đã được điều tra ở chuột Wistar sau khi uống. Kết quả cho thấy không có…

Đọc tiếp